ALGEMENE VOORWAARDEN Holistic Banker en IJSBURCHT

 

Holistic Banker en IJSBURCHT zijn handelsnamen van de eenmanszaak van P.N. Schmidt.

 

Artikel 1 – Definities

 1. HOLISTIC BANKER, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 81002777, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen  14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig,tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Kortingen op het een werk zijn nooit automatisch van toepassing op ander werk voor dezelfde opdrachtgever.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de dienstverlener de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aanpassen.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van documenten evenals teksten opgenomen in brochures, promotiemateriaal en/of op website van de dienstverlener zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – Prijzen

 

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde btw en eventuele kosten zoals verzendkosten, administratiekosten, reiskosten en declaratie van ingeschakelde derden.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent de dienstverlener zijn vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de dienstverlener bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 7. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. Als er sprake is van een verhoogd tarief dan vermeldt de dienstverlener dit vooraf.
 8. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag de dienstverlener een toeslag berekenen over het uurtarief. Als er sprake is van een verhoogd tarief dan vermeldt de dienstverlener dit vooraf.
 9. De dienstverlener mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan de dienstverlener en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 10. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor de dienstverlener (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag de dienstverlener de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 11. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de opdrachtgever de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de dienstverlener er vanuit gaan dat de opdrachtgever met deze wijziging heeft ingestemd.
 12. Bij duurovereenkomsten brengt de dienstverlener de verrichte werkzaamheden eenmaal per maand of kwartaal bij de wederpartij in rekening, tenzij partijen anders overeenkomen.
 13. Bij duurovereenkomsten mag de dienstverlener jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. De dienstverlener informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

 

Artikel 6 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle financiële en contractuele informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is uiterlijk 1 week voor de afspraak of opleveringsdatum van het werk beschik­baar voor dienstverlener.  Andere informatie zoals bijvoorbeeld coachingsvoorbereiding wordt uiterlijk 48 uur voor de afspraakdatum beschikbaar gesteld. Hierover kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht­gever.

Artikel 7 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt nadat deze is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde honorarium en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen. Het verschuldigde honorarium is minimaal de offerteprijs of afgesproken prijs plus geleverd meerwerk.
 3. Mogelijk is er een duurovereenkomst, jaarprijs of jaartraject afgesproken. Indien de opdracht gedurende dat jaar wordt ingetrokken is wel de betaling tot en met twaalfde maand verschuldigd. Het staat dienstverlener vrij om daarin coulance toe te passen, zulks naar beoordeling van de dienstverlener.
 4. Eventuele niet in rekening gebrachte diensten van derden die wel geoffreerd zijn worden na aftrek van een eventuele marge voor de dienstverlener, niet in rekening gebracht. Dienstverlener verstrekt hier desgevraagd een opgave van.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Als dat gebeurt, dan wordt de opdrachtgever hiervan vooraf van op de hoogte gesteld en eventuele bijkomende kosten.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na mondeling of schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. Daartoe worden de benodigde stukken tijdig toegestuurd en vragen die hierna volgen, vlot beantwoord.
 5. Indien het toesturen van de bescheiden te veel tijd in beslag neemt, dan kost het extra tijd om het dossier weer op te pakken. De dienstverlener kan hier extra kosten voor in rekening brengen indien er een pakket-, of vaste prijs is afgesproken.
 6. Een opdracht met opeenvolgende afspraken dient spoedig te worden afgehandeld om de efficiency te behouden. Dat betekent dat er tussen de afspraken maximaal 3 weken tijd zit, tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat de afspraken niet in dit tempo kunnen plaatsvinden, dan is de dienstverlener gerechtigd, extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9 – Contractduur opdracht

 

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever krijgt in de eerste 12 maanden vanaf het moment dat de opdracht is gestart, toegang tot bepaalde websites waarin klantinformatie bewaard wordt. Deze worden in het eerste jaar nooit apart in rekening gebracht en maken altijd onderdeel uit van een lopende overeenkomst en nog af te spreken beloning daarvoor. Indien de overeenkomst wordt opgezegd dan vervalt de toegang binnen twee weken na opzegging en daarmee verdwijnt ook alle ingevoerde informatie.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de toegang blijft en dat daarvoor kosten voor worden berekend. Dat wordt bekeken in samenhang met de andere te leveren diensten.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
 4. Een jaartraject loopt automatisch af na een jaar. Er kan daarna een nieuwe overeenkomst worden overeengekomen.

 

Artikel 10 – Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht­gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdracht­gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Verrekening

 

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

 

Artikel 13 – Opschorting

 

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 14 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 – Garantie 

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor HOLISTIC BANKER enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden en of toegang tot aanwezige en geleverde zaken op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 – Verval van de vordering

 

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 18 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het betaalde honorarium dat gemoeid is met de opdracht. Indien het er sprake is van een doorlopende opdracht, dan is het maximum terug te vorderen honorarium 6 maanden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade die gedekt is door een (beroepsaansprakelijkheids)verzekering, voor zover aanwezig, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien er geen dekking is dan geldt lid 2 van dit artikel.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.
 6. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

 

Artikel 21 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 22 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 3. Dienstverlener is niet aangesloten bij een klachten instituut zoals bijvoorbeeld het KIFID. Wel is dienstverlener gehouden zich permanent te scholen indien dat wordt gesteld door aangesloten keurmerken zoals bijvoorbeeld Federatie Financieel Planners, Erkend Financieel adviseur en Registred Life Planner.

 

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. Dienstverlener houdt de informatie die hij van de opdrachtgever ontvangt geheim en alle andere informatie betreffende opdrachtgever waarvan hij weet of redelijkerwijs mag verwachten dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat opdrachtgever de genoemde informatie ook geheimhoudt. De dienstverlener verstrekt informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat opdrachtgever de genoemde informatie ook geheimhoudt. Het staat de opdrachtgever vrij om informatie te delen die de opdrachtgever betreft zoals bijvoorbeeld financiële planningen, inzichten, ervaringen die onderdeel zijn van werkzaamheden met de opdrachtgever.
 3. De in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  3. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  4. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt of gedeeld wordt met de bevoegde instanties op grond van een wettelijke plicht.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan of langer indien de wet dit voorschrijft.
 5. De opdrachtgever neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 6. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt de opdrachtgever de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 7. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de opdrachtgever als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2

 

Artikel 25 – Boetebeding 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. HOLISTIC BANKER is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal HOLISTIC BANKER zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HOLISTIC BANKER is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

Aanvullende voorwaarden IJSBURCHT

 

Voor klanten die deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden onder de handelsnaam IJSBURCHT, of elementen bevatten van de activiteiten van IJsburcht, gelden de volgende aanvullingen:

VERKLARING DEELNAME EIGEN RISICO /PARTICIPATION STATEMENT AT OWN RISK

Verklaring deelname eigen risico van jou (hierna deelnemer) aan alle activiteiten van Prem Nadam Schmidt, H.O.D.N. IJSBURCHT, gevestigd te Amsterdam.

Onder deelnemer en participant wordt ook verstaan opdrachtgever.

Deelname aan (een) Activiteit(en) van IJSBURCHT mag alleen als deze verklaring door de Deelnemer ondertekend is, al dan niet digitaal. Ook zonder deze ondertekening verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen en in te stemmen.

 • De Deelnemer is 21 jaar of ouder bij deelname.
 • De Deelnemer heeft eventuele bij hem bekende medische, conditionele en/of psychische bijzonderheden en/of belemmeringen uit zichzelf schriftelijk aan IJSBURCHT gemeld.
 • Deelname bij dergelijke bijzonderheden en/of belemmeringen is ook na melding ervan op eigen risico en het melden of bespreken ervan betekent geen aanvaarding van enig risico of aansprakelijkheid. IJSBURCHT raadt deelname af en adviseert jou eerst een arts te raadplegen.
 • Deelname na raadpleging arts en/of bij dergelijke bijzonderheden en/of belemmeringen is ook na melding ervan op eigen risico en het melden of bespreken ervan betekent geen aanvaarding van enig risico of aansprakelijkheid.
 • IJSBURCHT raadt deelname af indien een van de belemmeringen/beperkingen op jou van toepassing zijn en adviseert jou eerst een arts te raadplegen en dat advies te volgen.

VOORBEELDEN VAN BELEMMERINGEN / BEPERKINGEN TOT DEELNAME

Epilepsie, Zwangerschap, Recente longproblematiek als longontsteking, klaplong, longembolie, verhoogde bloeddruk, recent doorgemaakte operaties, onbegrepen benauwdheidsklachten, hartfalen, ernstige astma / COPD, reumatoïde arthritis, allergie voor koude (koude urticaria), slechte lichamelijke conditie, koude & stijve gewrichten, primaire en secundaire vorm van Raynaud, kortademigheid, ernstige maag-/darmproblemen, niet goed werkende schildklier, migraine, angst- en paniek, angina pectoris, nierfunctieverlies, nierfalen, beroerte of hartaanval in recent verleden, mentale stress.

WAARSCHUWINGEN

De ademhalingsoefeningen zoals de Breath of Fire (Kapala Bhati) en andere ademhalingsoefeningen kunnen heftig zijn en medische problemen verergeren. De buik wordt herhaaldelijk door uzelf ingetrokken en dan komt er een stoot lucht uit uw neus of mond. Het middenrif en alles in uw buik wordt heftig belast en lucht en bloed gaan snel en langzaam circuleren. Soms wordt de adem lang ingehouden en dat heeft fysieke en mentale effecten. Daarom is het van belang dat je deze verklaring goed leest en de inhoud tot je neemt alvorens je besluit akkoord te gaan.

Deze website geeft richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijk ervaringen en kan niet met alles helemaal volledig zijn.

GEVAAR, MOGELIJK MET DE DOOD OF BLIJVEND LETSEL TOT GEVOLG

Koude en water kan gevaarlijk zijn. Het kan leiden tot onderkoeling en zelfs de dood. Je kunt ook verdrinken, ook in zeer ondiep water.

Bij de ademhalingsoefeningen alsmede koude confrontatie stijgen en dalen de bloeddruk significant. Tevens verwijden en vernauwen de bloedvaten. Dit kan complicaties opleveren. Het is de Deelnemer bekend hij/zij bij (één of meer van) onderstaande indicaties niet kan deelnemen aan ademhalingsoefeningen en/of koude confrontatie:

VERKLARINGEN VAN DE DEELNEMER

 • Deelnemer realiseert zich dat deze opsommingen slechts enkele voorbeelden betreffen en dat het de verantwoordelijkheid van Deelnemer zelf is om IJSBURCHT voor deelname aan de Activiteit(en) te informeren over andere mogelijke belemmeringen en/of beperkingen waarvan Deelnemer kennis draagt.
 • De Deelnemer verklaart dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en conditie, in staat acht om deel te nemen aan de workshop.
 • Bij twijfel heeft Deelnemer te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de Activiteit(en) zijn/haar arts/ specialist te raadplegen.
 • Het is de deelnemer bekend dat de besproken ademhalingsoefeningen ALTIJD op een veilige plaats (liggend of zittend) en NOOIT in of nabij water mogen worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor uitoefening in of bij een voertuig of ander mechanisch apparaat voor of tijdens besturing of bediening.
 • De Deelnemer is ermee bekend dat na voltooiing van ademhalingsoefeningen minimaal 20 minuten hersteltijd in acht dient te worden genomen voordat één van bovenstaande activiteiten gestart/ hervat worden.
 • Het is de Deelnemer bekend dat deelname volledig op eigen risico geschiedt en gaat hiermee akkoord.
 • De Deelnemer verklaart volledig nuchter en niet onder invloed van drank of drugs mee te doen aan de workshop.
 • Het is de Deelnemer bekend dat IJSBURCHT te allen tijde het recht heeft de Deelnemer van deelname uit te sluiten of deelname te onderbreken indien IJSBURCHT of de betreffen de Trainer(s) van mening is/zijn dat deelname niet verantwoord is of dat deelname de Deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt of kan brengen.
 • De deelnemer verklaart de instructies op te volgen van de trainer.

Geen van de instructies of onderdelen van de activiteiten zijn verplicht noch geadviseerd, met uitzondering van de veiligheidsinstructies. Jij bent verantwoordelijk voor jouw welzijn en jij bewaakt zelf je fysieke en mentale grenzen.

ENGLISH

Declaration of participation in excess of Nadam Schmidt, operating under the company name IJSBURCHT, located in Amsterdam.

Participation in (an) Activity (s) of IJSBURCHT can only take place if this statement has been signed by the Participant, digitally or otherwise. Also without this signature, the participant declares to have taken note of the terms and conditions and the participant agrees to them.

 • The Participant is 21 years or older when participating.
 • The Participant has reported any medical, conditional and / or psychological details and / or obstacles known to him in writing to IJSBURCHT.
 • Participation in such particulars and / or impediments is at your own risk, even after notification, and reporting or discussing them does not constitute an acceptance of any risk or liability. IJSBURCHT discourages participation and advises you to consult a doctor first.
 • Participation after consultation with a doctor and / or in such particulars and / or obstacles is at your own risk even after notification and the reporting or discussion thereof does not imply any acceptance of any risk or liability.

IJSBURCHT discourages participation and advises you to consult a doctor first.

EXAMPLES OF RESTRICTIONS FOR PARTICIPATING IN IJSBURCHT EVENTS

Primary and secondary form of Raynaud’s, Pregnancy, Recent lung problems such as pneumonia, collapsed lung, pulmonary embolism, Moderately to severely elevated blood pressure, Recent operations, unexplained shortness of breath, Heart failure Severe asthma / COPD Rheumatoid arthritis

Allergy to cold (cold urticaria), Poor physical condition, Shortness of breath, Thyroid malfunction,  Migraine, Angina pectoris, Loss of renal function, Stroke or heart attack in recent past, Mental stress. Epilepsy Severe stomach / intestinal problems, Anxiety and panic & Kidney failure.

WARNINGS

The breathing exercises such as the Breath of Fire (Kapala Bhati) and other breathing exercises can be intense and worsen medical problems. The abdomen is repeatedly pulled in by yourself and then a boost of air comes out of your nose or mouth. The diaphragm and everything in your abdomen is subjected to severe stress/pressure and air and blood circulate quickly and slowly. Sometimes the breath is held for a long time and that causes physical and mental effects. It is therefore important that you read this statement carefully and acknowledge the content before you decide to agree.

This website provides guidelines based on scientific research and practical experience and cannot name everything. We don’t claim to know the unknown, there might be other unknow effects or exclusions.

DANGER! POSSIBLY RESULTING IN DEATH OR PERMANENT INJURY

Cold and water can be dangerous. It can lead to hypothermia and even death. You can also drown. Also in very shallow water.

During the breathing exercises and cold water exposure, the blood pressure rises and falls significantly. The blood vessels also dilate and narrow. This can cause complications. The Participant is aware that he / she cannot participate in breathing exercises and / or cold exposure for (one or more of) the following indications: The Participant realizes that these lists only concern a few examples and that it is the Participant’s responsibility to inform IJSBURCHT about other possible obstacles and / or limitations of which the Participant is aware before participating in the Activity (s). The Participant declares that he / she considers himself / herself able to participate in the workshop with regard to his / her mental and physical health and condition. In case of doubt, the Participant is always responsible for consulting his / her doctor / specialist before the start of the Activity (s).

PARTICIPANTS STATEMENTS

 • The participant is aware that the discussed breathing exercises should ALWAYS be performed in a safe place (lying or sitting) and NEVER in or near water. This also applies to exercise in or near a vehicle or other mechanical device before or during steering or operation.
 • Participant understands that upon completion of breathing exercises, a minimum of 20 minutes recovery time must be observed before starting / resuming any of the above activities.
 • The Participant is aware that participation is entirely at their own risk and agrees to this.
 • The Participant declares to participate in the workshop completely sober and not under the influence of alcohol or drugs.
 • The Participant is aware that IJSBURCHT has the right at all times to exclude the Participant from participation or to interrupt participation if IJSBURCHT or the Trainer (s) concerned are of the opinion that participation is not justified or that participation is the Participant himself or endangers or may endanger others.
 • The participant declares to follow the instructions of the trainer.

IJSBURCHT has the right at all times to exclude the Participant from participation or to interrupt participation if IJSBURCHT or the Trainer (s) concerned are of the opinion that participation is not justified or that participation is the Participant himself  or endangers or may endanger others.

The participant declares to follow

the instructions of the trainer.

None of the instructions from the trainers or owner are needed or mandatory nor advised, whatsoever, except safety instructions. You are responsible for your wellbeing and your physical and mental boundaries.

By signing this statement, the Participant has read and agrees to these limitations and exclusions of liability and agrees to all mentioned in this form and declares that all the provided information by the participant is detailed and correct.

Amsterdam, 10 mei 2021